Op welk moment zal een beroep worden gedaan op de in- en exclusiecriteria ten aanzien van de Warm Hart Zorghuizen bewoners?

Warm hart Zorghuizen wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar bewoners. Er zijn echter grenzen aan de hulpverlening binnen Warm hart Zorghuizen. Om de genoemde verantwoorde en kwalitatieve zorg te kunnen waarborgen heeft Warm hart Zorghuizen de keus gemaakt om specifieke hulpvragen te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening. In dit protocol wordt beschreven op welke doelgroepen Warm Hart Zorghuizen zich richt en welke uitsluitingscriteria hierbij gelden.

Doel

Een duidelijke omschrijving met betrekking tot de in- en exclusiecriteria ten aanzien van bewoners op het vlak van psychogeriatrische én medische problematiek. Wanneer er sprake is van ernstige gedragsveranderingen, gedragsproblemen of ingewikkelde medische situaties tijdens het verblijf in een van onze zorgresidenties zullen exclusiecriteria een rol gaan spelen.

Inhoud

Over het algemeen kunnen onderstaande doelgroepen komen wonen binnen een locatie van Warm hart Zorghuizen:

▪ bewoners (in principe 60 jaar en ouder) met een indicatie voor zorg en/of begeleiding

▪ bewoners (in principe 60 jaar en ouder) met een Wlz-indicatie

Bewoners kunnen bij ons blijven wonen, totdat ze zelf willen verhuizen of sterven. Indien zich (nieuwe) ontwikkelingen in het ziektebeeld voordoen kan gekozen worden om onderstaande afwegingen te maken. Dit kan vooraf aan een opname of tijdens het wonen binnen Warm hart Zorghuizen plaatsvinden.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden onderstaande exclusiecriteria besproken. Dit om duidelijke uitgangspunten te creëren en geen valse verwachtingen te wekken. Bewoner of contactpersoon wordt in een vroeg stadium betrokken bij de gesprekken mocht een van onderstaande onderwerpen aan de orde komen.

Exclusiecriteria

Warm Hart Zorghuizen kan geen zorg bieden aan de hulpvragers die hieronder nader omschreven worden:

  • bewoner heeft geen indicatie tot zorg, geen zwaartepakket of geen indicatie gesteld door Wlz of Wmo. Mits duidelijk is overeengekomen dat persoon de kosten voor zorg die nodig is zelf betaalt
  • bewoner die niet akkoord gaat met onze service- en hotelmatige kosten en onze zorgovereenkomst
  • bewoner met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem
  • bewoner met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem
  • bewoners die zeer complexe verpleegtechnische handelingen behoeven
  • bewoners met dwaalgedrag, zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden
  • bewoners met zware gedragsproblemen die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen Warm Hart Zorghuizen
  • bewoners met ernstige agressie gericht tegen medebewoners of medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden
  • bewoners die door hun (ver)gevorderde dementie baat hebben bij een andere woonomgeving
  • bewoners met ernstige gedragsproblemen waardoor het sociale functioneren binnen het wonen bij Warm hart Zorghuizen wordt ontwricht en/of de bewoner een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de setting van Warm hart Zorghuizen onvoldoende bescherming kan worden geboden.

In het MDO (multidisciplinair overleg) wordt besproken of de huidige woonomgeving binnen Warm hart Zorghuizen passend is voor deze bewoner. Bij het MDO zijn de evv’er, de huisarts en waar noodzakelijk een gedragskundige of specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Voorafgaand aan het MDO zijn al interventies ingezet. De bewoner en of zijn contactpersoon zijn al ingelicht en meegenomen in het gehele proces. Afhankelijk van de intensiteit zal dit proces qua tijdsbestek kunnen verschillen.

Het MDO formuleert een advies dat wordt doorgesproken met de bewoner (indien mogelijk) en diens (wettelijk) vertegenwoordiger/contactpersoon. De locatiemanager/evv’er is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het advies en zal indien aan de orde in overleg met de bewoner of diens vertegenwoordiger de bewoner begeleiden naar een passende plek buiten Warm hart Zorghuizen. Tijdens het wonen kan de situatie ontstaan dat de huidige woonomgeving niet meer passend is. Omdat het een grote stap is wordt er in deze situatie, externe expertise ingeroepen. Warm hart Zorghuizen vindt dat deze stap alleen gezet kan worden na consultatie van een externe deskundige, huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Mocht de consultatie van deze externe deskundige niet leiden tot een situatie waarin de bewoner kan blijven wonen binnen Warm hart Zorghuizen dan wordt dit besluit genomen in het MDO. De arts/specialist ouderengeneeskunde en de manager zorg bespreken dit met de bewoner en of de wettelijke vertegenwoordiger van de bewoner. De overplaatsing zal dan georganiseerd gaan worden.